ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2566