++ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ++

++ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ++

พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือเวียน

(กคส.)ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบันศาสนา กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง หรือกลุ่มบุคคลฯ

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้

(กคส.)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

(กคส.)ประกาศกรมประชาสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม

(กคส.)ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม พ.ศ. 2543

(กคส.)การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์

(กคส.)Protection Of Helpless Persons ACT, B.E. 2557 (2014)

(กคส.)Control Of Begging ACT, B.E. 2559 (2016)

(ก.ส.ค.)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกับกำ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการใช้จ่ายเงินขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

(ก.ส.ค.)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่นและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคะัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดีเด่น ประจำปี 2565

(ก.ส.ค.)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

(กคส.)พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

(กคส.)ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนกรณีคนไร้ที่พึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ .... หรือกลุ่มบุคคล เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

(กคส.)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการจำแนกลักษณะผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ พ.ศ. 2559

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2559

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยการไม่ส่งต่อผู้ทำการขอทานไปดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ พ.ศ. 2559

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งและการมีบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ พ.ศ. 2559

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดกรองผู้ทำการขอทาน พ.ศ. 2559

(กคส.)ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด พ.ศ. 2560

(กคส.)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2560

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 82

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 97

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 102

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 151

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 152

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 153

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 255

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 342

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 343

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 344

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 347

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 348

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 349

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 351

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 352

(กพพ.)ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 355

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2540

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกากำหนดการแบ่งที่ดินในตำบลโคกโพธิ์หักให้ราษฎร (18 ม.ค.2470) (เลิกประกาศให้ที่ตำบลโคกโพธิ์หักเป็นที่เลี้ยงและผสมโค) 21 เม.ย.123

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 151 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 349 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2521

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที่ 2) ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2529

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พ.ศ. 2521

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอกุฉินารายน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเขาสวนกวาง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2528

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2517

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอท่าปลา และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2528

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พ.ศ.2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอบันนังสตา อำเภอรามัน และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2517

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอบ้านผือ กิ่งอำเภอกุดจับ อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอพระแสง และกิ่งอำเภอชัยบุรี อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2536

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอรือเสาะ และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และในท้องที่อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอสีขรภูมิ และอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในท้องที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง พ.ศ.2512 ในท้องที่ อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ฯ (ฉบับที่ 2) ในท้องที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พ.ศ.2521

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ฯลฯ ในท้องที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ฯลฯ ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ฯลฯ ในท้องที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ฯลฯ พ.ศ. 2512 ในท้องที่อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2528

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอบึงกาฬ และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในท้องที่อำเภอห้วยเหมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2512

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2519

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2519

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2532

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2519

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2536

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2519

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2513

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2513

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2513

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอระแงะ และอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2533

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังจันทร์ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมืองระยอง และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2539

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2513

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2518

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2513

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2513 ในท้องที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(กพพ.)พระราชกฤษฎีกานิคมสร้างตนเอง ในท้องที่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2517

(กพพ.)พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

(กพพ.)พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

(กพพ.)ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการใช้ที่ดินทำกิจการอื่นในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2535

(กพพ.)ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการทำไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นในนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2537

(กพพ.)ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง พ.ศ. 2534

(กพพ.)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการทำไม้ แร่ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นในนิคมสร้างตนเอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

(กพพ.)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546

(ก.ส.ค.)พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

(ก.ส.ค.)พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

(ก.ส.ค.)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

(ก.ส.ค.)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)

(ก.ส.ค.)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4)

(ก.ส.ค.)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547

(ก.ส.ค.)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับไปตามมาตรา 40 พ.ศ. 2549

(ก.ส.ค.)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนการรับเงินการเก็บรักษาเงินการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562

(ก.ส.ค.)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินการรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2562

(กอส.)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538

(กอส.)ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการออกหนังสือรับรองให้แก่อาสาสมัครชาวต่างประเทศเพื่อขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2558

(กอส.)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความร่วมมือด้านสังคม พ.ศ. 2558

(กอส.)ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2564

(กอส.)คำสั่งกรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน

(กอส.)คำสั่งกรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาณาเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

(กอส.)คำสั่งกรม แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลประชาบดี

(กอส.)คำสั่งกรม แต่งตั้งคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทบุคคลผู้ทำประโยชน์

(กอส.)คำสั่งกระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบัยที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548

ตอบข้อหารือปริญญาตรี

ด่วนมาก ศธ 040021372ลว18พค50 การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ0400264ลว29พค2550 เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน

ด่วนที่สุด ที่ กค0409.5ว477ลว2ธค2548

ด่วนที่สุด ที่ กค0409.5ว136ลว11พค2547 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา(4เมย2550)

การเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ในระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา(16มิย2549)

กค04095ว169ลว11พค2550 (ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน)

กค0409.5ว253ลว21มิย2549 ซ้อมควมเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

กค 04095ว363ลว16กย2548 การเบิกเงินบุตร

ว1699 การใช้สิทธิกาศึกษาบุตรของสำนักงานขั้นพื้นฐาน

ว271 อัตราเงินบำรุงการศึกษาในหลักสุตรปริญญาตรี

ว248 อัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาทางราชการ

กค 0617/ว 513 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน

กค 0617/ว 26 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2551

พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตร กรณีเรียกเก็บค่าศึกษา ครั้งเดียวตลอดปี

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ราชกิจจานุเบกษา

X

สรุปสาระสำคัญ พรก2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547

แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับค่าเช่าบ้าน

บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ แนบท้าย พรก.ค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547

ด่วนที่สุด กค04095ว112ลว17มีค2548 ย้ายไปท้องที่ซึ่งมีบ้านอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

กค 0409.5ว20ลว23เมย2550 (แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระ ราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ)

กค04095ว2ลว29มค2550 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2550

กค0602ว456ลว8มิย2550รายชื่อย้ายตามคำร้องขอ

แนวปฏิบัติการตรวจค่าเช่าบ้าน

พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง)

การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ(แบบ7121)

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกบุตรฝ่ายเดียว

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (8)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (7)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (6)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (5)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (4)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (3)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (2)

พรก.รักษาพยาบาล 2523 (1)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7105)

เบิกเงินต่างสำนักกรณีช่วยราชการ

บันทึกข้อตกลงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตฯ (เอกชน)

ที่ กค0417ว284ลว17กย2546 แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่ กค0417ว17 ลว9มค2550 ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ด่วนมาก ที่ กค0417ว56ลว18กค2546 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

ด่วนที่สุด ที่ กค 0417ว161ลว10พย2549 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5ว39406 ลว12พย2540 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5ว8150ลว3มีค2540 ประเภทอัตราอวัยวะเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5ว118ลว11พย2541 ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5ว65ลว30สค2542 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ายา

ด่วนที่สุด ที่ กค0518.2ว42ลว28มีค2545

ด่วนที่สุด ที่ กค0518.2ว36ลว20มีค2545 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว460 ลว24ธค2547 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว405 ลว19พย2547 เบิกจ่ายเงินสวัสดิการผู้ป่วยใน

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว329 ลว18สค2549 การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับโครงการทัวร์สุขภาพ

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว309 ลว17กย2550 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว308 ลว26กค2549 ขยายระยะเวลาการมีผลใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว266ลว7สค2550 จ่ายตรงส่งต่อผู้ป่วยไตวาย

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว254ลว22มิย2549 อัตราค่าบริการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว254 ลว22มิย2549 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว229 ลว6มิย2549 การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว212ลว29พค2549 ไตเทียมจากสถานพยาบาลเอกชน

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว210ลว25ธค2549 สถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว206 ลว26พค2549 ข้อมูลค่าใข้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว204ลว13มิย2550 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว198ลว6มิย2550 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว197ลว5มิย2550 กรณีการส่งต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว194ลว5มิย2550 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว192ลว5มิย2550 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว177ลว24พย2549 อัตราค่าบริการสาธารณสุข (อัตราค่ารักษาพยาบาล)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว177ลว24พย2549 อัตราค่าบริการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว177ลว24พย2549 (อัตราค่าบริการเพื่อใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว177ลว24พย2549 (แก้ไขอัตราค่าบริการเพื่อใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว165ลว11พค2550 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว165 อัตราอวัยวะเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว160ลว10พย2549 จ่ายตรงส่งต่อผู้ป่วยไตวาย

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว155ลว24ธค2547 การขอใช้สิทธิสวัสดิการฯข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว143ลง20เมย2550 ส่งต่อผู้ป่วยไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว135ลว10พค2547 ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2547

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว133ลว31มีค2549 ไตเทียม

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว129 ลว30มีค2548 ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลบิดา

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว69ลว31สค2549 การเบิกจ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว44ลว12กย2549 ไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว38 ลว26มค2549 แนวปฏิบัติการัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว37ลว3กค2550 การปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว19ลว17มค2546 ผู้ป่วยใน-วางฎีกา

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว7ลว11มค2548 แพทย์แผนไทย

ด่วนที่สุด ที่ กค0417ว5ลว20มค2546 ผู้ป่วยในนับเวลานอน

คู่มือนายทะเบียน

กค 0526.5ว65ลว20กค2543 การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

กค0417ว468ลว25พย2548 จ่ายตรงไตวาย

กค0417ว198ลว6มิย2550 เบิกจ่ายไตเทียม

กค0417ว197ลว12ธค2549 ค่าห้อง ICU

กค0417ว168ลว30พค2546 ผู้ป่วยใน-DRG แบบฎีกา

กค0417ว130ลว30มีค2548 ผู้ป่วยใน-เอกสารเวชระเบียนสูญหาย

กค0417ว129 ลว30มี2548 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดา

กค0417ว54ลว 14กพ2550 การเป็นสถานบริการสาธารณสุข

กค0417ว54ลว14กพ2550 การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

กค0417ว17ลว9มค2550 ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

(ว.77)ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม

(ว.77)ประเภทและอัตราอวัยวะเทียม

(ว.77)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค และประกาศ4

(ว.77)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค และประกาศ3

(ว.77)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค และประกาศ2

(ว.77)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค และประกาศ1

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับย่อ)

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

ซักซ้อมหลักเกณฑ์การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่8) พ.ศ.2553(ด่วนที่สุด ที่พม. 0316.5/1375 ลว 8 ก.พ.54)

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2534

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่7) พ.ศ.2548

พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี 2548)

นร 0505ว77ลว24พค2550 (เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว)

ด่วนที่สุด ที่ กค04096ว70ลว25เมย2548 (ค่าบริการจอดรถราชการ)

ด่วนที่สุด ที่ กค04096ว49ลว22เมย2547(เบิกค่าพาหนะส่วนตัวที่ใช้ในราชการ)

ด่วนที่สุด ที่ กค04096ว42(2550) (ค่าพาหนะข้ามจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ กค04096ว27ลว15กพ2548 (เบิกค่าทางด่วน)

ด่วนที่สุด ที่ กค04096ว17ลว27กพ2549 (หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่าย)

ด่วนที่สุด ที่ กค0409.7ว56ลว22มีค2548 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ด่วนที่สุด ที่ กค0409.6ว265 ลว7สค2550 ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

กค 04096ว392ลว3ตค2548 (เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปอบรม)

กค 04096ว298ลว17กค2549 (ค่าโดยสารเครื่องบิน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552)

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

ประชุมมติ ครม. 9 ก.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 2 ก.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 25 มิ.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 18 มิ.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 11 มิ.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 4 มิ.ย. 67 (เพิ่มเติม)

ประชุมมติ ครม. 28 พ.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 21 พ.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 14 พ.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 7 พ.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 23 เม.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 18 เม.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 9 เม.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 2 เม.ย. 67

ประชุมมติ ครม. 26 มี.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 19 มี.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 12 มี.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 27 ก.พ. 67

ประชุมมติ ครม. 20 ก.พ. 67

ประชุมมติ ครม. 13 ก.พ. 67

ประชุมมติ ครม. 6 ก.พ. 67

ประชุมมติ ครม. 30 ม.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 23 ม.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 16 ม.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 9 ม.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 2 ม.ค. 67

ประชุมมติ ครม. 26 ธ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 19 ธ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 12 ธ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 4 ธ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 28 พ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 21 พ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 14 พ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 7 พ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 31 ต.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 24 ต.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 16 ต.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 10 ต.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 3 ต.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 26 ก.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 13 ก.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 6 ก.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 29 ส.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 23 ส.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 15 ส.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 8 ส.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 25 ก.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 18 ก.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 11 ก.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 5 ก.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 27 มิ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 20 มิ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 13 มิ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 6 มิ.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 30 พ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 23 พ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 16 พ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 9 พ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 2 พ.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 25 เม.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 4 เม.ย. 66

ประชุมมติ ครม. 28 มี.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 21 มี.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 14 มี.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 7 มี.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 28 ก.พ. 66

ประชุมมติ ครม. 21 ก.พ. 66

ประชุมมติ ครม. 14 ก.พ. 66

ประชุมมติ ครม. 7 ก.พ. 66

ประชุมมติ ครม. 31 ม.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 24 ม.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 17 ม.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 10 ม.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 3 ม.ค. 66

ประชุมมติ ครม. 27 ธ.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 20 ธ.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 13 ธ.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 6 ธ.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 29 พ.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 22 พ.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 15 พ.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 8 พ.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 1 พ.ย. 65

ประชุมมติ ครม. 25 ต.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 18 ต.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 11 ต.ค. 65

ประชุมมติ ครม. 5 ต.ค. 65

มติ ครม. วันที่ 2 ส.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 26 ก.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 18 ก.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 12 ก.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 28 มิ.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 21 มิ.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 14 มิ.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 7 มิ.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 31 พ.ค.2565

มติ ครม. วันที่ 24 พ.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 17 พ.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 10 พ.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 3 พ.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 26 เม.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 19 เม.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 12 เม.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 5 เม.ย. 2565

มติ ครม. วันที่ 29 มี.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 22 มี.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 15 มี.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 8 มี.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 1 มี.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 22 ก.พ. 2565

มติ ครม. วันที่ 15 ก.พ. 2565

มติ ครม. วันที่ 8 ก.พ. 2565

มติ ครม. วันที่ 1 ก.พ. 2565

มติ ครม. วันที่ 24 ม.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 18 ม.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 11 ม.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 4 ม.ค. 2565

มติ ครม. วันที่ 28 ธ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 21 ธ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 14 ธ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 7 ธ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 30 พ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 23 พ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 16 พ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 4 พ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 25 ต.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 19 ต.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 12 ต.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 5 ต.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 28 ก.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 21 ก.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 14 ก.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 7 ก.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 30 ส.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 24 ส.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 17 ส.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 10 ส.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 3 ส.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 27 ก.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 20 ก.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 13 ก.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 6 ก.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 29 มิ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 22 มิ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 15 มิ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 8 มิ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 1 มิ.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 25 พ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 18 พ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 11 พ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 27 เม.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 20 เม.ย. 2564

มติ ครม. วันที่ 7 เม.ย 2564

มติ ครม. วันที่ 30 มี.ค.. 2564

มติ ครม. วันที่ 23 มี.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 16 มี.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 9 มี.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 2 มี.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 23 ก.พ. 2564

มติ ครม. วันที่ 15 ก.พ. 2564

มติ ครม. วันที่ 9 ก.พ. 2564

มติ ครม. วันที่ 2 ก.พ. 2564

มติ ครม. วันที่ 26 ม.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 19 ม.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 12 ม.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 5 ม.ค. 2564

มติ ครม. วันที่ 29 ธ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 22 ธ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 15 ธ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 8 ธ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 1 ธ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 23 พ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 17 พ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 10 พ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 3 พ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 28 ต.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 20 ต.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 12 ต.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 6 ต.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 29 ก.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 22 ก.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 1 ก.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 25 ส.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 18 ส.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 4 ส.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 29 ก.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 21 ก.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 14 ก.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 8 ก.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 30 มิ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 23 มิ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 16 มิ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 9 มิ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 2 มิ.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 26 พ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 19 พ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 12 พ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 28 เม.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 21 เม.ย. 2563

มติ ครม. วันที่ 15 เม.ย. 2563

สรุปมติ ครม. ประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

มติ ครม. วันที่ 24 มี.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 17 มี.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 10 มี.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 3 มี.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 24 ก.พ. 2563

มติ ครม. วันที่ 11 ก.พ. 2563

มติ ครม. วันที่ 4 ก.พ. 2563

มติ ครม. วันที่ 28 ม.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 21 ม.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 14 ม.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 7 ม.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 2 ม.ค. 2563

มติ ครม. วันที่ 24 ธ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 17 ธ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 11 ธ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 3 ธ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 26 พ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 19 พ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 12 พ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 6 พ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 29 ต.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 22 ต.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 15 ต.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 7 ต.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 1 ต.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 24 ก.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 17 ก.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 10 ก.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 3 ก.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 20 ส.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 13 ส.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 6 ส.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 30 ก.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 9 ก.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 2 ก.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 25 มิ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 11 มิ.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 21 พ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 14 พ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 7 พ.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 30 เม.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 24 เม.ย.. 2562

มติ ครม. วันที่ 17 เม.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 9 เม.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 2 เม.ย. 2562

มติ ครม. วันที่ 26 มี.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 19 มี.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 12 มี.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 5 มี.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 26 ก.พ. 2562

มติ ครม. วันที่ 18 ก.พ. 2562

มติ ครม. วันที่ 12 ก.พ. 2562

มติ ครม. วันที่ 5 ก.พ. 2562

มติ ครม. วันที่ 29 ม.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 22 ม.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 15 ม.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 8 ม.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 2 ม.ค. 2562

มติ ครม. วันที่ 25 ธ.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 18 ธ.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 26 พ.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 20 พ.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 13 พ.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 30 ต.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 24 ต.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 16 ต.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 10 ต.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 2 ต.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 18 ก.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 11 ก.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 4 ก.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 28 ส.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 21 ส.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 7 ส.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 17 ก.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 10 ก.ค. 2561

มติ ครม. วันที 3 ก.ค. 2651

มติ ครม. วันที่ 27 มิ.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 12 มิ.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 5 มิ.ย. 2561

มติ ครม. วันที 28 พ.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 15 พ.ค. 2561

มติ ครม. วันที 8 พ.ค. 2561

มติ ครม. วันที 1 พ.ค. 2651

มติ ครม. วันที่ 17 เม.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 10 เม.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 3 เม.ย. 2561

มติ ครม. วันที่ 27 มี.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 20.มี.ค.2561

มติ ครม. วันที่ 13 มี.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 6 มี.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 27 ก.พ. 2561

มติ ครม. วันที่ 20 ก.พ. 2561

มติ ครม. วันที่ 13 ก.พ. 2561

มติ ครม. วันที่ 6 ก.พ. 2561

มติ ครม. วันที่ 30 ม.ค. 2561

มติ ครม.วันที่ 23 ม.ค.2561

มติ ครม. วันที่ 16 ม.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 9 ม.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 3 ม.ค. 2561

มติ ครม. วันที่ 26 ธ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 19 ธ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 12 ธ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 28 พ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 21 พ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 14 ต.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 31 ต.ค 2560

มติ ครม. วันที่ 24 ต.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 17 ต.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 10 ต.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 3 ต.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 26 ก.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 19 ก.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 12 ก.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 5 ก.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 29 ส.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 22 ส.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 15 ส.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 8 ส.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 1 ส.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 25 ก.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 18 ก.ค. 2560

มติครม. วันที่ 11 ก.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 4 ก.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 27 มิ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 20 มิ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 13 มิ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 6 มิ.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 23 พ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 16 พ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 9 พ.ค. 2560

มติ ครม. วันที่ 2 พ.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 25 เม.ย. 60

มติ ครม. วันที่ 18 เม.ย. 60

มติ ครม. วันที่ 11 เม.ย. 60

มติครม. วันที่ 4 เม.ย. 2560

มติ ครม. วันที่ 28 มี.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 21 มี.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 14 มี.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 7 มี.ค. 2560

มติ ครม. 28 ก.พ. 2560

มติ ครม. วันที่ 21 ก.พ. 2560

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

มติ ครม. วันที่ 7 ก.พ. 60

มติ ครม. วันที่ 31 ม.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 24 ม.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 17 ม.ค. 60

มติ ครม. วันที่ 10 ม.ค. 60

มติครม. วันที่ 4 มกราคม 2560

มติ ครม. วันที่ 27 ธ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 21 ธ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 13 ธ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 7 ธ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 29 พ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 22 พ.ย. 59

สรุปมติครม. วันที่ 15 พ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 8 พ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 1 พ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 25 ต.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 18 ต.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 11 ต.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 4 ต.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 27 ก.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 20 ก.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 13 ก.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 6 ก.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 30 ส.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 23 ส.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 17 ส.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 9 ส.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 2 ส.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 26 ก.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 12 ก.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 5 ก.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 28 มิ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 21 มิ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 14 มิ.ย 59

มติ ครม. วันที่ 7 มิ.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 31 พ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 24 พ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 16 พ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 10 พ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 3 พ.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 26 เม.ย. 59

มติครม. วันที่ 19 เมษายน 2559

มติครม. วันที่ 12 เมษายน 2559

มติ ครม. วันที่ 5 เม.ย. 59

มติ ครม. วันที่ 29 มี.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 15 มี.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 8 มี.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 1 มี.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 23 ก.พ. 59

มติ ครม. วันที่ 16 ก.พ. 59

มติ ครม. วันที่ 9 ก.พ.59

มติ ครม. วันที่ 2 ก.พ. 59

มติครม. วันที่ 26 ม.ค. 59

มติ ครม. 19 ม.ค. 59

มติครม. วันที่ 12 ม.ค. 59

มติ ครม. วันที่ 5 ม.ค. 59

มติครม. วันที่ 29 ธ.ค. 2558

มติครม.วันที่ 15 ธ.ค. 2558

มติครม. วันที่ 8 ธ.ค. 2558

มติครม. วันที่ 1 ธ.ค. 2558

มติครม. วันที่ 24 พ.ย. 2558

มติครม. วันที่ 17 พ.ย. 2558

มติครม. วันที่ 10 พ.ย. 2558

มติครม. วันที่ 3 พ.ย. 2558

มติครม. วันที่ 27 ต.ค. 2558

มติครม. วันที่ 20 ต.ค. 2558

มติครม. วันที่ 13 ต.ค. 2558

มติครม. วันที่ 6 ต.ค. 2558

มติครม. วันที่ 30 ก.ย. 2558

มติครม. วันที่ 15 ก.ย. 2558

มติครม. วันที่ 22 ก.ย. 2558

มติครม. วันที่ 8 ก.ย. 2558

มติครม. วันที่ 1 ก.ย. 2558

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ ๒๕๖๒

ระเบียบ กค ว่าด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2548

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2547 (ฉบับที่7)

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6)

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

ระเบียบ กค ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546

ระเบียบ กค ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2544

ระเบียบ กค ว่าด้วยค่าตอบแทนการปกิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการปกครอง ดูแลฯ ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

ระเบียบ กค ว่าด้วยการปกครอง ดูแลฯ ที่ราชพัสดุ 2549

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550ด

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ระเบียบ กค ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่าประเทศ พ.ศ.2548

ระเบียบ กค ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548

ระเบียบ กค ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526

ระเบียบ กค ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับี่ 3) พ.ศ.2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2533

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ(3) 2549

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 2547

ระเบียบ กค ว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือหรือวารสารของส่วนราชการ พ.ศ.2530

ประกาศ กค เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง

ประกาศ กค เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 4)

ประกาศ กค เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 3)

ประกาศ กค เรื่อง การกำหนดประเภท และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง (ฉบับที่ 2)

ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549

ข้อบังคับ กค ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ.2546

ข้อบังคับ กค ว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนำส่งคลัง พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2)

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กค ว 26798 2 ตค2544)

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

หนังสือเกี่ยวกับ GFMIS

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS กรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกัน

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2548

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(6) พ.ศ.2545

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(5) พ.ศ.2541

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(4) พ.ศ.2538

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(3) พ.ศ.2535

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(2) พ.ศ.2530

ระเบียบ นร ว่าด้วยรถราชการ(1) พ.ศ.2523

ระเบียบ นร ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบ นร ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ระเบียบ นร ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ระเบียบ นร ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527

ระเบียบ นร ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544

ระเบียบ นร ว่าด้วยการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544

ระเบียบ นร ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550

ระเบียบ นร ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

ระเบียบ นร ว่าด้วยการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ระเบียบ นร ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546

ระเบียบ นร ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542

ระเบียบ นร ว่าด้วยการประสานงานสาธารณูปโภค พ.ศ.2540

ระเบียบ นร ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.2536

ระเบียบ นร ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536

ระเบียบ นร ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบ นร ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ(4)2538

ระเบียบ นร ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชน พ.ศ.2530

ระเบียบ นร ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ(4)2538

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ(3)2535

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ(2)2530

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ2523

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ(2)2548

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ2526

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ2544

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฯ 2549

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา (3) 2542

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการลา (2) 2539

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 2547

ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ 2548

ระเบียบสำนักนายกว่าด้ยพนักงานราชการ2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ2546

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกการใช้ตำแหน่งทางวิชาการนำหน้านาม2536