ผู้บริหาร

team-img

นางจตุพร โรจนพานิช

อธิบดี

team-img

นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า

รองอธิบดี

team-img

อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก

รองอธิบดี

team-img

อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก

รองอธิบดี

Department Chief Information Officer และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(ศจท.พส.)
team-img

อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

Department Chief Information Officer และ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(ศจท.พส.)
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
team-img

นางอุมาภรณ์ ผ่องจิตต์

นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ

team-img

นางละอองดาว สีจันทร์แจ้ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม

team-img

นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ (รักษาการ)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม หรือเทียบเท่า
team-img

นายนพพร ปสันตา

เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

team-img

นายศราวุธ มูลโพธิ์

ผู้อำนวยการ

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กคส.)

team-img

นางสาวธิดาพร เสาวนะ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.)

team-img

นางรุ่งนภา ทองรักน้อย

ผู้อำนวยการ

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กพพ.)

team-img

นางนภารัตน์ เจริญรัตน์

ผู้อำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

team-img

นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์

ผู้อำนวยการ

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)

team-img

นางรชยา ฮั่นตระกูล

ผู้อำนวยการ

กองส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (กสป.)

team-img

นางสาวนวภรณ์ จันทากาศ

หัวหน้า

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)

team-img

นางสาวอภิรดี มีสัตย์

หัวหน้า

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)