กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ (กชช.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และรวบรวมข้อมูลในด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการสังคม และด้านพัฒนาสังคม เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ และแนวทางการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และสำเร็จตามนโยบาย และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.การติดตามประเมินผลการดำเนินงานทางวิชาการและงานวิจัยของกรมฯ รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล และองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

4. ตรวจราชการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และแผนงานของกรมฯ

           5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย