ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1. นักบริหารExecutive Officer
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (9ชช)Senior Specialist
3. นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนPolicy and Plan Analyst
4. นักพัฒนาสังคมSocial Development Worker
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมAssistant Social Development Officer
6. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมSocial Development Officer
7. นักสังคมสงเคราะห์Social Worker
8. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในInternal Auditor
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปGeneral Administration Officer
10. บุคลากรPersonnel Officer
11. นิติกรLegal Officer
12. นักพัฒนาทัพยากรบุคคลHuman Resource Development Officer
13. นักวิชาการการเงินและบัญชีFinance and Accounting Technical Officer
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีFinance and Accounting Officer
15. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีAssistant Finance and Accounting Officer
16. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุProcurement Administrative Officer
17. นักวิชาการพัสดุProcurement Technical Officer
18. เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการGeneral Service Administrative Officer
19. เจ้าพนักงานธุรการGeneral Service Officer
20. เจ้าหน้าที่ธุรการAssistant General Service Officer
21. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลData Entry Officer
22. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์International Affairs Officer
23. นักจิตวิทยาPsychologist
24. นักกายภาพบำบัดPhysiotherapist
25. พยาบาลวิชาชีพRegistered Nurse
26. นักวิชาการสถิติStatistical Technical Officer
27. นักวิชาการเกษตรAgricultural Technical Officer
28. เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัดOccupational Therapy Officer
29. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพOccupational Training Officer
30. พยาบาลเทคนิคTechnical Nurse
31. สถาปนิกArchitect
32. วิศวกรโยธาCivil Engineer
33. นายช่างโยธาCivil Works Technician
34. นายช่างสำรวจSurveyor
35. นักจัดการงานทั่วไปGeneral Administration Officer
36. นักวิชาการตรวจสอบภายในInternal Auditor
37. ผู้อำนวยการ... (สำนัก/ส่วน/กอง/ศูนย์)Director of … (Bureau/Division/Center)
38. หัวหน้า... (กลุ่ม/ฝ่าย)Chief of … (Group/Section)
39. ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์Superintendent of
40. ตำแหน่งประเภทบริหารExecutive Positions
41. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นPrimary Level
42. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงHigher Level
43. ตำแหน่งประเภทอำนวยการManagerial Positions
44. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นManagerial Positions (Primary Level)
45. ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงManagerial Positions (Higher Level)
46. ตำแหน่งประเภทวิชาการKnowledge Worker Positions
47. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการKnowledge Worker Positions(Practitioner Level)
48. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการKnowledge Worker Positions(Professional Level)
49. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษKnowledge Worker Positions(Senior Professional Level)
50. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญKnowledge Worker Positions (Expert Level)
51. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิKnowledge Worker Positions(Advisory Level)
52. ตำแหน่งประเภททั่วไปGeneral Positions
53. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานGeneral Positions(Operational Level)
54. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานGeneral Positions(Experienced Level)
55. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสGeneral Positions(Senior Level)
56. ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษGeneral Positions(Highly Skilled Level)