25 ต.ค. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานฯลฯ

22 พ.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง)

21 พ.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

16 พ.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
30 พ.ย. 2566

สรุป นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ 6 ประเด็น 23 แนวนโยบาย new

23 พ.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว แผนปฏิบัติการด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว และคำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

22 พ.ย. 2566

คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๓๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

22 พ.ย. 2566

คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๓๐๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในการปฏิบัติการในที่ดินภายในเขตนิคมสร้างตนเองเกี่ยวกับที่สงวนนิคม ไม้หวงห้าม แร่ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

อ่านเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

บุคคลทั่วไป

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img

เจ้าหน้าที่

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img