19 ม.ค. 2566

ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่าย รหัสกิจกรรมย่อย

21 ก.ย. 2566

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เรื่อง การพ้นสภาพและสืบหาทายาทของผู้ใช้บริการกรณีเสียชีวิตหรือหลบหนี

19 ก.ย. 2566

ผลการดำเนินงาน ๔ ปี กับผลงานใน "ภาพรวมของ พม."

7 ก.ย. 2566

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง เรื่อง การพ้นสภาพและสืบหาทายาทของผู้ใช้บริการกรณีการถึงแก่กรรมหรือการหลบหนี

28 ส.ค. 2566

รายชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และรายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
30 ส.ค. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี

22 ก.ย. 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

8 ส.ค. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง

19 ก.ค. 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานเลขานุการกรม

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

บุคคลทั่วไป

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img

เจ้าหน้าที่

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img