ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม