พม. พาปลูกผักปลอดสารพิษ ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

post-image
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษบนพื้นที่สูงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่เยาวชนบ้านน้ำแจ้งพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ 15 บ้านน้ำแจ้ง ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้โดยมี “เยาวชน” เป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงามช่วยสร้างชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
#พม. #ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง #พิษณุโลก #เศรษฐกิจพอเพียง #ผักปลอดสารพิษ #พัฒนาชุมชน