พม. คุ้มครองชายเร่ร่อนวัย 78 ปี พร้อมช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด

post-image
         #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
         ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายปกครองตำบลบ้านกลาง กรณีพบชายเร่ร่อน ทราบชื่อ นาย A (นามสมมติ) อายุ 78 ปี ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปในพื้นที่
         จากการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแจ้งสิทธิที่พึงได้รับแก่นาย A พร้อมสอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพภายในศูนย์คุ้มครองฯ เพื่อให้ได้รับการดูแล ปัจจัย 4 และได้รับการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ปรากฏว่า นาย A มีความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองกับกระทรวง พม. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพพร้อมรับตัวนาย A เข้ารับการคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
         ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ตระหนักถึงปัญหาความยากลำบากของคนไร้ที่พึ่ง จึงพร้อมให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข