พม.สุพรรณบุรี พาคนไร้ที่พึ่งฝึกทักษะ “ตัดผม” สร้างโอกาสการมีอาชีพและรายได้

post-image
#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี นำคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในความดูแลคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้ารับการฝึกฝนทักษะ “การตัดผม” โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
การฝึกอบรมทักษะด้านการตัดผมในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการคนไร้ที่พึ่งสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต