รายชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และรายชื่อองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม