ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง เรื่อง การพ้นสภาพและสืบหาทายาทของผู้ใช้บริการกรณีการถึงแก่กรรมหรือการหลบหนี