ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน ผู้ใช้บริการเสียชีวิต รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 คน