รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุน ที่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567