การถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

post-image