ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ๖ หน่วยงานนำร่อง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ