ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง