ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ