ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 น.

post-image
????ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day) ประจำปี 2566 (novice driver badge)
ในหัวข้อ ?เคารพความหลากหลาย ผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน (Respecting diversity through joint social action)?
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.30 น.


ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
??ทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ซึ่งเข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
??สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง https://forms.gle/4RkkdNffrxwT4snK6