ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Talent Pool For DSDW)

ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Talent Pool For DSDW)เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (Talent Pool For DSDW)