รายงานประจำเดือน แบบ พ.ต.พ./ค.ต.พ. 01 และแบบ พ.ต.พ./ค.ต.พ. 04 ปีงบประมาณ 2567

แบบ พ.ต.พ. 01 รายเดือนของข้าราชการ ปีงบประมาณ  2567

เดือน ต.ค. 66 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน พ.ย. 66 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ธ.ค. 66 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ม.ค. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.พ. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน มี.ค. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน เม.ย. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน พ.ค. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน มิ.ย. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.ค. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ส.ค. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.ย. 67 แบบ พ.ต.พ. 01 (pdf)

แบบ ค.ต.พ. 01 รายเดือนของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2567

เดือน ต.ค. 66 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน พ.ย. 66 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ธ.ค. 66 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ม.ค. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.พ. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน มี.ค. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน เม.ย. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน พ.ค. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน มิ.ย. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.ค. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ส.ค. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

เดือน ก.ย. 67 แบบ ค.ต.พ. 01 (pdf)

แบบ พ.ต.พ. / ค.ต.พ. 04 รายงานประกอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.พ./ค.ต.พ. ผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ