ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์