ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา