ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ระวางที่ดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่