ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มเป้าหมาย กองคุ้มครองสวสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต