ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอที้มีที่พักแขน จำนวน 30 ตัว