ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างโครงการมอบรางวัลการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน