ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้าง โครงการจัดทำร่างข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคประชาสังคม