ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางเช่าคู่สายสื่อสารข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับภูมิภาค