ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์