ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป จำนวน ๒ รายการ