ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๗ ปี ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ