ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)