ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงดูผู้ใช้บริการ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)