ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ มกราคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)