ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ (นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่)