ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด