ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีขายทอดตลาด (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร)