ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน พร้อมหลังคาเหล็กหรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร