(ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ (อาคารฟื้นฟูคนไข้โรคจิต) จำนวน ๑ หลัง ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

(ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนผู้รับบริการ (อาคารฟื้นฟูคนไข้โรคจิต) จำนวน ๑ หลัง ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)