ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนอง

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป รถบรรทุก (ดิเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รวม ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดระนอง