ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ โครงการบ้านน้อยในนิคมจำนวน ๑๑ ราย มีกำหนดเวลา ๖ เดือน รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ วัน...โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ โครงการบ้านน้อยในนิคมจำนวน ๑๑ ราย มีกำหนดเวลา ๖ เดือน รวมทั้งสิ้น ๑๘๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ราคาคงที่ไม่จำกับปริมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก