แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567