รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖