รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน