รายละเอียด ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อข้อมูลรายละเอียดลิ้งค์
ข้อมูลพื้นฐาน
01โครงสร้างข้อมูลการแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้นโครงสร้าง
หน่วยงานในสังกัด
02ข้อมูลผู้บริหารข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดผู้บริหาร
ติดต่อผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2565นโยบายและยุทธศาสตร์
05ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3)หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5) แผนที่ตั้งหน่วยงานติดต่อกรม
06กฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน1. พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือเวียน
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นข้อมูลของปี 2565เว็บไซต์กรมฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook กรมฯ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08Q&Aช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามหรือข้อกังวลสงสัยและหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานQ&A
09Social Networkช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Face book ,Twitter หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์หน่วยงานช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
Facebook กรมฯ
แผน-ผลการดำเนินงาน
10แผนดำเนินงานประจำปีข้อมูลแผนดำเนินการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี
11ข้อมูลแผนดำเนินการประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) และผลการดำเนินงานประจำปี
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2564
การปฏิบัติงาน
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด1. คู่มือมาตรฐานและการปฏิบัติงาน
2.KM กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
3.e-Library
การให้บริการ
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด1.e-book กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2. การบริการประชาชน
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรก)สถิติการให้บริการประชาชน
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ1.ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของกรมพัฒนาสังคม ปี 2564
17E-Serviceช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถขอรับการบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน1. ระบบการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุน
2.ระบบรับสมัคร อพม. และ E-learning อพม.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องเป็นข้อมูลของปี 25641.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.รายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชี
3.รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ (ผ่านการตรวจสอบจาก สตง.)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565ข่าวประกวดราคา
ผู้ชนะการเสนอราคา
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรก)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ปี
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายหรือแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ?การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีหน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน1. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่าน Webboard กรมฯ
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ ศจท.พส.
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2565 (6 เดือนแรกของปี 2565)ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว๊บไซต์ของหน่วยงาน1. ช่องทาง Webboard กรมฯ
2. ช่องทางแบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2565การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ร่วมวางแผน/ร่วมดำเนินการ/ร่วมติดตาม)

รายละเอียด ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดลิ้งค์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565การประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565การประเมินความเสี่ยง/การควบคุมภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี 2565รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี 2564รายงานการดำเนินงานตามแผนด้านการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 -มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็ยที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น -มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น1. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)