กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่าย ด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนา และการส่งเสริม ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

3. เสริมสร้างและพัฒนา กลไก เครื่องมือ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และการส่งเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

4. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

5. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

6. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร เครือข่ายและภาคประชาสังคม

8. ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือ เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


โครงสร้างภายในกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล

2) กลุ่มมาตรการและกลไก

    - กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

    - เสริมสร้างและพัฒนากลไกเครื่องมือ และนวัตกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการสังคม

    - เสริมสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม

    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเครือข่ายการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมและ อปท.

3) กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

    - ส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

    - ส่งเสริมความร่วมมือเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม

4) กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

    - เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม และ อปท.

    - ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการ และพัฒนาสังคม และ อปท.

    - ส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการของอาสาสมัครและเครือข่ายด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม