ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต

2. ดำเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต

3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม หรือข้อกล่าวชมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานหรือดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของกรม

4. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต

5. รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

7. ประสานงาน เร่งรัด กำกับ และติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย ข้อเสนอ มาตรการและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต

8. เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.)

1) กลุ่มงานจริยธรรม

    - รณรงค์ ส่งเสริม ปลูกฝัง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยกย่องเจ้าหน้าที่ของกรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรม ให้มีความตระหนัก ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

    - จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่พึงกระทำหรือไม่พึงกระทำของเจ้าหน้าที่ของกรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกรม และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม

    - ให้คำปรึกษา และแนะนำ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับธรรมภิบาลของกรม รวมถึงแนวทางการนำพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลของกรม

    - ให้ความคุ้มครอง และดูแลเจ้าหน้าที่ของกรม ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม

    - ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม และจัดทำรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด เสนอต่อ ก.ม.จ. โดยเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม แล้วแต่กรณี

    - ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามที่อธิบดี หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย

2) กลุ่มงานต่อต้านการทุจริต

    - รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการเสริมสร้างวินัย และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

    - วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัยการป้องกัน เฝ้าระวัง และป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    - ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวินัย และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    - รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อกล่าวชมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานหรือดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ของกรมซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม

    - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่อธิบดีมอบหมาย