สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการผู้บริหาร งานประสานราชการ และงานสารบรรณของกรม

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบคุณธรรม และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของบุคลากรของกรม

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมของกรม

6. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในสำนักงานเลขานุการกรม

1) กลุ่มอำนวยการ

    - ดำเนินการช่วยอำนวยการเกี่ยวกับงานพิธีการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดประชุมของผู้บริหาร

    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และการบริหารทั่วไป

    - ดำเนินการในฐานะเลขานุการของผู้บริหาร

    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

    - วางแผนและจัดทำอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนสายงาน ปรับปรุงโครงสร้าง และจัดระบบงาน

- ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

- สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินบุคลากร

- จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร เลื่อนเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน รวมทั้งประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบ

- จัดสวัสดิการ เสริมสร้างคุณภาพ รวมทั้งสร้างความผูกพัน

- จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและทะเบียนประวัติบุคลากร

- จัดทำแผนพัฒนา กำหนดหลักสูตร และอบรมบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก

- ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และบุคคลภายนอก

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

- รวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

- สร้างความร่วมมือและสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3) กลุ่มบริหารการคลัง

    - วางแนวทาง จัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

    - ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ

    - ติดตามการใช้งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

    - วิเคราะห์และจัดทำรายงานการเงินและการบัญชี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

    - วางแนวทาง จัดระบบเกี่ยวกับการพัสดุ

    - บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ งานสาธารณูปโภค และที่ราชพัสดุ

    - ควบคุม และดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

    - กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ และมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มประชาสัมพันธ์

    - จัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการของกรม

    - ประสาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

    - ติดตามประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6) กลุ่มกฎหมาย

    - ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ

    - พัฒนากฎหมาย ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

7) กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

    - ดูแลอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการให้แก่นักบริหาร

    - พิจารณา กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อนำเสนอนักบริหารพิจารณาลงนามสั่งการ และมอบหมาย

    - รวบรวมและจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำหรับนักบริหาร เพื่อบรรยายการประชุม และสรุปรายงานผลการดำเนินงานสำหรับนักบริหาร

    - ประสานงานรับนัดหมายให้แก่นักบริหาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8) สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    - เป็นศูนย์การฝึกอบรมและแหล่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    - เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

    - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย