สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม

2. พัฒนามาตรฐานและเป็นศูนย์กลางประสานงานการจัดสวัสดิการสังคม

3. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม รวมถึงประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม และกำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน

4. พัฒนา และให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

6. จัดทำทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และผู้รับบริการสวัสดิการสังคม

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ งานเลขานุการ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล

    - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ การรายงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มมาตรการและกลไก

- จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

- ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย

- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนามาตรการ กลไก รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคม

- ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง รวมทั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติ และระดับจังหวัด

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3) กลุ่มส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม

- เป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม

- ให้การรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนและกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ให้การสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมแก่องค์การสวัสดิการสังคมและภาคธุรกิจ

- ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจแห่งชาติ จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำทะเบียนกลางองค์การสวัสดิการสังคมในประเทศและผู้รับบริการสวัสดิการสังคม เพื่อมีข้อมูลการให้และแบ่งปันเพื่อสังคม

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ งานวิชาการ และรายงานต่าง ๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมในประเทศ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มบริหารกองทุน

    - บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

    - ดำเนินงานเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน และการระดมทุน

    - ประสานการดำเนินงานกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศ

    - จัดทำและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหาร การอนุมัติ การจัดสรรทุน การใช้จ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินของกองทุน และเงินอุดหนุน

    - พัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม

    - ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานกองทุน

    - ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มพัฒนาและรับรองมาตรฐาน

    - ส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- จัดทำมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม มาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร

- ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม      นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

- ให้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติกำหนด

- กำหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม

- จัดทำทะเบียนกลางนักสังคมสงเคราะห์

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6) กลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครและประสานภาคีเครือข่าย

- เป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครและภาคีเครือข่าย

- ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ และขับเคลื่อนงานของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อาสาสมัคร

- ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอื่น และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดสวัสดิการสังคม

- สนับสนุนความเข้มแข็ง และสร้างความร่วมมือเครือข่ายอาสาสมัครให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม

- ให้การรับรองและกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- จัดทำทะเบียนกลางอาสาสมัครและเครือข่าย และองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ

- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ งานวิชาการ และรายงานต่าง ๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดสวัสดิการสังคม

- พัฒนาอาสาสมัครและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม

   - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย